CHIRALYS je chirurgická ambulancia bez účasti poisťovní.

Sme tím expertov pôsobiacich dlhé roky v chirurgii v rôznych oblastiach.

Hlavným garantom ambulancie je MUDr. Ing. Júlia Kaňuščáková, atestovaná chirurgička.

  • Štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

  • 6 rokov pod vedením Profesora MUDr. Petra Kothaja CsC. na II. Chirurgickej klinike SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

  • 2 roky v Mammacentre Svätej Agáty v Banskej Bystrici pod vedením MUDr. Ivana Turčana PhD. (onkologická prsníková chirurgia)

  • 2,5 roka pôsobila na Klinike plastickej chirurgie UNB v Bratislave pod vedením MUDr. Drahomíra Palenčára PhD.

  • Absolvovala mnoho školení a prednášok doma i v zahraničí.

  • V súčasnosti zapísaná v predatestačnej príprave v odbore plastická chirurgia.